ΑΡΧΙΚΗ Παθόντες του '74 Προβλήματα

«Ισόβια μηνιαία ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ διακοσίων (200) €, σε όλους τους κατέχοντες Βεβαίωσης Εμπλοκής, Μόνιμους και Εφέδρους Πολεμιστές Κύπρου 1964-1967 και 1974», που περιλαμβάνει και Κύπριους που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα – Αίτηση προς Στρατολογικά Γραφεία της Ε.Φ. – ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ – Άρθρο για επικριτικά σχόλια

«Ισόβια μηνιαία ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ διακοσίων (200) €, σε όλους τους κατέχοντες Βεβαίωσης Εμπλοκής, Μόνιμους και Εφέδρους Πολεμιστές Κύπρου 1964-1967 και 1974», που περιλαμβάνει και Κύπριους που έχουν Ελληνική Υπηκοότητα

Η Ε.Κ.Π.Ε. σας ενημερώνει:

Σύμφωνα με το άρθρο 95 του Ν. 4714/2020 (ΦΕΚ 148/τΑ΄/31 Ιουλίου 2020),  όλοι οι μόνιμοι  αξιωματικοί και έφεδροι αξιωματικοί και  οπλίτες, που υπηρέτησαν στην Κύπρο τα έτη 1964,1967 και 1974, (παρ 1 άρθρου 21 του Ν. 2641/98)  και έλαβαν μέρος στις πολεμικές επιχειρήσεις Κύπρου, από 20 Ιουλίου 1974 μέχρι 20 Αυγούστου 1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 και κατέχουν Βεβαίωσης Εμπλοκής (Ζώνης των Πρόσω) είναι δικαιούχοι Ισόβιας μηνιαίας ΤΙΜΗΤΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ  διακοσίων (200) €.

Με την ψήφιση της παραπάνω τροπολογίας και από τον Ιούλιο του 2020, η Ε.Κ.Π.Ε. σε επικοινωνία με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ελλάδας και την αρμόδια Επιτροπή Άμυνας του Ελληνικού Κοινοβουλίου ζήτησε να συμπεριληφθούν και Κύπριοι που κατοικούν μόνιμα στην Ελλάδα, και πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις:  (https://www.cyprusref.gr/pathontes-toy-1974/).

Το αίτημα μας βρήκε θετική ανταπόκριση, (και με τη βοήθεια και του συνεργαζόμενου ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΩΝ ΒΕΤΕΡΑΝΩΝ ΤΗΣ Α΄ (35) ΜΟΙΡΑΣ ΚΑΤΑΔΡΟΜΩΝ ΚΥΠΡΟΥ 1974 – «ΚΟΜΑΝΤΟΣ  ’74»). Έτσι όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 88 του Ν. 4864/2021 (ΦΕΚ 237/τΑ΄/ 2 Δεκεμβρίου 2021), περιλήφθηκαν και Κύπριοι που υπηρέτησαν στην Εθνική Φρουρά τις συγκεκριμένες περιόδους,  και έχουν την Ελληνική Υπηκοότητα, κάτω από τις ίδιες προϋποθέσεις.

Νομοθεσία

             Άρθρο 95 ν 4714/2020 (ΦΕΚ 148τΑ΄/31 Ιουλίου 2020

Ισόβια τιμητική παροχή στους Έλληνες οπλίτες λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα της Κύπρου κατά τα έτη 1964, 1967 και 1974

  1. Στους οπλίτες, οι οποίοι διαθέτουν πιστοποιητικό Ζώνης Πρόσω, που έχει εκδοθεί από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, λόγω της συμμετοχής τους στα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην Κύπρο κατά τα χρονικά διαστήματα που ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 2641/1998 (Α΄ 211), χορηγείται από 1ης.8.2020 μηνιαία τιμητική ισόβια παροχή ποσού διακοσίων ευρώ (200€).
  2. Το δικαίωμα της παροχής της παρ. 1 διαπιστώνεται με πράξη του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Εισοδηματικής Πολιτικής του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, με την οποία δίδεται εντολή πληρωμής αυτής. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ορίζονται οι διαδικασίες καταβολής της παροχής της παρ. 1 με μόνη προϋπόθεση την προσκόμιση του πιστοποιητικού Ζώνης Πρόσω, οι αρμόδιες υπηρεσίες καταβολής και κάθε άλλο ειδικότερο θέμα για την εφαρμογή της.
  3. Η παροχή της παρ. 1 είναι αφορολόγητη, δεν μεταβιβάζεται, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση, δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιοσδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα, δεν υπόκειται στην εισφορά αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης και δεν συμψηφίζεται με ήδη βεβαιωμένες οφειλές προς το Δημόσιο, ή χρηματοδοτικά ή πιστωτικά ιδρύματα.

Άρθρο 88

Επέκταση της χορήγησης της τιμητικής παροχής του άρθρου 95 του ν. 4714/2020

Στο άρθρο 95 του ν. 4714/2020 (Α’ 148) προστίθεται παρ. 4 ως εξής:

«4. Από 1ης.8.2020, το παρόν ισχύει και για τους δόκιμους έφεδρους αξιωματικούς, τους έφεδρους αξιωματικούς, τους ανακαταταγέντες έφεδρους αξιωματικούς, τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και τους υπηρετήσαντες στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου, που έλαβαν την ελληνική υπηκοότητα.

Για την κρίση του δικαιώματος των υπηρετησάντων στην Εθνική Φρουρά της Κύπρου προσκομίζονται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και βεβαίωση από την Εθνική Φρουρά, με την οποία πιστοποιείται ότι ενεπλάκησαν με οποιονδήποτε τρόπο στα γεγονότα της χρονικής περιόδου από 20.7.1974 έως 20.8.1974 ή συμμετείχαν στα γεγονότα που έλαβαν χώρα το 1964 στην Τηλλυρία και τη Λευκωσία ή το 1967 στην Κοφίνου και τους Αγίους Θεοδώρους, κατά περίπτωση.

ΙΣΟΒΙΑ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ – ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ.pdf  –    https://rb.gy/m7fgwh

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

Μετά από αίτημα μελών και φίλων και σε επικοινωνία με τις Κυπριακές Αρχές αναρτούμε την Αίτηση-ΕΦ.138 που ζητά η στρατολογία, την οποία μπορούν να συμπληρώσουν οι ενδιαφερόμενοι και να αποστείλουν μέσω του email τους στα αρμόδια στρατολογικά γραφεία που υπάγονται ή ταχυδρομικά . Μπορείτε ακόμα να προσθέσετε σκαναρισμένα έγγραφα που θεωρείτε αποδεικτικά της εμπλοκής σας  (πχ αιχμαλωσία, νοσηλεία από τραυματισμό, κ.ά.) .

Συμπληρώστε την Αίτηση-ΕΦ.138 και στείλετε

με αντίγραφο της Κυπριακής σας ταυτότητας :

ΑΙΤΗΣΗ – ΕΦ.138.pdf  – https://tinyurl.com/yckbpt9u

(Διαβάστε τις σχετικές οδηγίες αρ.2 που έχουν επικαιροποιηθεί):

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΦ.138-2.pdf  – https://tinyurl.com/22j7b7wn

Σημειώστε ακόμα (https://www.cyprusref.gr/tria-themata-diaviosi-kyprion-stin-ellada/)  ότι σύμφωνα με τα άρθρο 12 του κυρωτικού νόμου «Αμοιβαίας Σύμβασης συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικής Δημοκρατίας και Κυπριακής Δημοκρατίας για θέματα αστικού, ποινικού και οικογενειακού δικαίου», τα δημόσια έγραφα που συντάσσονται από τις αρχές στο έδαφος του ενός από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, κατά τους τύπους που ισχύουν, γίνονται αποδεκτά και από το άλλο συμβαλλόμενο μέρος, χωρίς περαιτέρω επικύρωση. (Την ισχύ του παραπάνω μας διαβεβαίωσαν οι αρμόδιες αρχές της Ελλάδας, που θα παραλάβουν αιτήσεις και έγγραφα και θα εκδώσουν την τιμητική παροχή).

  • Η Κυπριακή Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση με τον Νόμο 55 του 1984.
  • Η Ελληνική Δημοκρατία κύρωσε τη Σύμβαση με τον Νόμο 1548 του 1985 (ΦΕΚ 95, Τεύχος Α της 23/5/1985).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΙΣ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ

Μετά την έκδοση:   α/ του Πιστοποιητικού Τύπου Α,  και β/ της Βεβαίωσης Υπηρεσίας, από την Εθνική Φρουρά, ακολουθεί η κατάθεση αίτησης στις Ελληνικές Αρχές στο:

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, Δ/νση Εισοδηματικής Πολιτικής,

Τμήμα Ε΄ (Ειδικές Συντάξεις),

Κάνιγγος 29, τκ 10682  Αθήνα.

Βρείτε τη σχετικά Αίηση παρακάτω:

ΕΛΛΑΔΑ.Αιτηση.Τιμητ.Παροχης-Γεν.Λογιστ.Κράτους.pdf  –  https://rb.gy/diwhqe

(Όσοι είστε εκτός Αθήνας μπορείτε να ταχυδρομείτε την αίτηση με τα έγγραφα

με ΣΥΣΤΗΜΕΝΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ και ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ :

ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΥΠΗΚΟΟΤΗΤΑΣ

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ (ΑΡΘΡΟ ΓΙΑ ΕΠΙΚΡΙΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ – ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΦΩΝΗ Αρ. 15)

(Ή να ψοφήσει η κατσίκα του γείτονα !!!!)

Η απόφαση του Ελληνικού κράτους να τιμήσει, εκτός από τους Ελλαδίτες που πολέμησαν στην Κύπρο το 1964, 1967 και το 1974 και τους Κύπριους που έχουν ελληνική υπηκοότητα με την τιμητική παροχή, έδωσε λαβή σε μια πάρα πολύ μικρή μερίδα της Κυπριακής παροικίας να θεωρεί ότι κακώς θα τιμηθούν Κύπριοι οι οποίοι πολέμησαν για την ιδιαιτέρα τους πατρίδα και κατακρίνουν έως και υβρίζουν όσους προτίθενται να δεχτούν την τιμή αυτή!!  Ακόμη με όχι κολακευτικά έως και υβριστικά σχόλια, τοποθετούνται εναντίον της ΟΚΟΕ και της Ένωσης Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας, για την ενημέρωση που έκαναν στην παροικία, ξεχνώντας ότι πρώτιστα η Ελληνική πολιτεία εφάρμοζε ένα μέτρο ισοπολιτείας προς όλους τους Έλληνες πολίτες.

Διερωτώμαι γιατί όλα αυτά. Για ποιο λόγο αντιδρούν αντί να είναι ευγνώμονες και υπερήφανοι που η Ελλάδα μας, τιμά αυτούς που πραγματικά αγωνίστηκαν όχι μόνο για την Κύπρο αλλά για τον ΕΛΛΗΝΙΣΜΟ. Κύριοι, μην κάνετε το μέγα λάθος να ξεχωρίζετε τους Έλληνες από του Κύπριους, ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΕΣ, εκτός αν το αμφισβητείτε και αυτό.

Δεν ξέρω αν μέσα σε αυτούς τους ελάχιστους που αντιδρούν,  είναι άτομα που πολέμησαν τις τρεις αυτές πολεμικές περιόδους  ή αν είναι σε εκείνοι που κουνούσαν μαντήλια στα καράβια με τους εθελοντές που έφευγαν για την Κύπρο ή είναι αυτοί που έκαναν δήθεν απεργία πείνας έξω από πρεσβείες και ακολούθως εναλλάξ έκαναν τα σουβλάκια να δεινοπαθούν πιο δίπλα!!   Ή είναι από τους 550 του οχηματαγωγού ΡΕΘΥΜΝΟ που δεν κατάφερε να φτάσει στην Κύπρο και ω του θαύματος στο επόμενο από τους 550, μόνο 50 πήγαμε στην Κύπρο;  Έμειναν στην Ελλάδα, στη σιγουριά, (και αγωνίζονταν από τα υψίπεδα των . . .  Ιλισίων),  ενώ οι άλλοι πήγαν στο κάλεσμα της πατρίδας. Λοιπόν κρείττον το σιγάν,  γιατί είναι προσβολή για την Ελλάδα που τόσο πολύ τονίζουν ότι σέβονται και αγαπάνε αν αρνηθούμε την τιμή που αποφάσισε να αποδώσει σε όσους αγωνίστηκαν,  και για την Ελλάδα, την Κύπρο και τον Ελληνισμό στο σύνολο του.

Πιστεύω ότι όλοι θα καταλάβουν πόσο τιμά την Κύπρο η απόφαση αυτή της Ελληνικής κυβέρνησης και δε θα υπάρξει κανείς που θα την απαξιώσει.

Φυσικά ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ότι επιθυμεί ως ατομικό του δικαίωμα.

Χρυσόστομος Αγαθοκλέους

Ιδρυτικό μέλος της ΕΚΠΕ

Πρόσφυγας από Λάπηθο

Πολέμησε το 1964 και 1974

ΝΕΑ

εγγραφή