ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΑΠΟΔΗΜΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ, ΕΚΤΟΠΙΣΜΕΝΩΝ

(Το χαρακτικό είναι του ΧΑΜΠΗ)