ΑΡΧΙΚΗ Διάφορα Κυπριακό Φωτογραφίες

ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ “ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ” – 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 – 09:30 – ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ (φωτογραφίες)

ΔΙΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΓΙΑ “ΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ”

 3 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2021 – 09:30

ΟΔΟΦΡΑΓΜΑ ΔΕΡΥΝΕΙΑΣ

Η Ένωση Κυπρίων Προσφύγων Ελλάδας – Κύπρος ’74 (Ε.Κ.Π.Ε.) συμμετείχε στη δικοινοτική πορειά για “Λύση και Επανένωση”  που έγινε στο οδόφραγμα της Δερύνειας.

Την Ε.Κ.Π.Ε. εκπροσώπησε ο Γιώργος Λιασής, Πρόεδρος της Ελεγκτικής Επιτροπής.

  – – – – – – – – – – – – – –

Νέες συμμετοχές στην πορεία «Πορευόμαστε για Λύση και Επανένωση»

  – – – – – – – – – – – – – –

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ

Common Statement-Ortak Açıklama -Κοινή Δήλωση
We, organisations, movements, political parties, unions and people from all walks of life, Turkish Cypriots and Greek Cypriots, declare our resolve to organize and mobilise in support of a solution of the Cyprus problem as soon as possible and the reunification of our country and people as the only path towards a peaceful future for the generations to come. We support and encourage all initiatives seeking to mobilise people towards this end and for that reason we welcome the organization of the march being held under the title of “We march for Solution and Reunification” organized by AKEL on 3rd of October, 2021 in Deryneia.
Furthermore, we call on all the forces that support these aims to participate. Let this be a stepping stone for strengthening the cooperation of all forces of society on both sides of the divide to work together in order to safeguard peace for the reunification of the island within the framework of a Bi-communal, Bi-zonal Federation.
Bizler; örgütler, hareketler, siyasi partiler, sendikalar ve hayatın her alanından Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak, gelecek nesiller için barışçıl bir geleceğe giden tek yol olan, ülkemizin yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla, örgütlenme ve harekete geçme kararlılığımızı beyan ederiz. Halkı bu yönde harekete geçirmek için uğraş veren tüm girişimleri destekliyor ve bu nedenle AKEL’in 3 Ekim 2021,
Pazar günü sabah saat 09.30’da Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” adı altında gerçekleştireceği yürüyüşün düzenlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, ortaya konan bu amaçları destekleyen tüm güçlere, yürüyüşe katılma çağrısında bulunuyoruz. Bu hareket, adada barışın sağlanması ve iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon çerçevesinde ülkemizin yeniden birleşmesi için, her iki toplumdaki tüm güçlerin işbirliğini yükseltecek bir basamak taşı olsun.
Εμείς, οργανώσεις, κινήματα, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άνθρωποι από όλα τα στρωματά της ζωής, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας να οργανωθούμε και να κινητοποιηθούμε για στήριξη της λύσης του κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό και την επανένωση της χώρας και του λαού μας ως ο μόνος δρόμος προς ένα ειρηνικό μέλλον για τις επερχόμενες γενιές. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε όλες τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την κινητοποίηση του λαού προς αυτή την κατεύθυνση και για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε τη διοργάνωση της πορείας που πραγματοποιείται υπό τον τίτλο “Πορευόμαστε για τη Λύση και την Επανένωση” που διοργανώνει το ΑΚΕΛ στις 3 Οκτωβρίου 2021 στη Δερύνεια.
Επιπλέον, καλούμε όλες τις δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους να συμμετάσχουν. Ας αποτελέσει εφαλτήριο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας όλων των δυνάμεων της κοινωνίας και στις δύο πλευρές του διαχωρισμού για να εργαστούν από κοινού με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας.
Common Statement
After decades with the Cyprus Problem unsolved we are facing yet another serious deadlock. As the 75th session of the UN General Assembly convenes in New York, Cyprus continues to be divided with the leaders of the two communities and other involved parties on the Cyprus Problem using up their time at the Assembly to score communication points by putting proposals outside the framework of the convergences agreed so far and of the relevant UN resolutions. The UN SG declared last April in Geneva that he will not give up and that he will continue to work for the reunification of the island keeping in mind the people of Cyprus “…that deserve to live in peace and prosperity together.”
And indeed despite widespread disappointment, Turkish and Greek Cypriots have demonstrated an unprecedented resolution in their will for reunification and peace in a Bi-zonal, Bi-communal Federation. Under these conditions, Civil Society has an important role to play.
It is the common resolve of Greek and Turkish Cypriots, in Cyprus and overseas, to mobilise and with determination rise above the negative atmosphere created by current leadership on both sides to demand immediate and specific positive steps for the resumption of substantive negotiations on the agreed basis for reunification.
Despite the continued efforts to promote a two state solution but also the promotion of the so called new ideas that tend to undermine the convergences reached to date during the long process of negotiations, the Civil Society on both sides of the divide remain focused on working for the reunification of Cyprus on the basis of a Bi-communal Bi-zonal Federation with political equality as set out in the relevant UN resolutions.
We continue to encourage the UN SG to take every step to reconvene the negotiation process based on the convergences reached up to the end of the Conference on Cyprus at Crans Montana and the 6-point framework proposed at the time.
As essential steps to improve the climate for negotiations we call for:
1. An immediate moratorium on all actions in the Eastern Mediterranean that tend to fuel the prevailing volatile situation in the area putting an end to militarization from all parties.
2. Taking practical steps to implement the UN Security Council resolutions on Famagusta, including the proposal for a bi-communal technical committee of experts and representatives to plan and develop the closed areas of Famagusta with a view to returning it to its pre-1974 inhabitants under an interim UN administration.
3. Facilitating the contacts between Greek Cypriots and Turkish Cypriots at several levels including the movement across the checkpoints and the bi-communal cooperation in relation to the challenges caused by the pandemic.
4. We, organisations, movements, political parties, unions and people from all works of life, Turkish Cypriots and Greek Cypriots, declare our resolve to organize and mobilise in support of a solution of the Cyprus problem as soon as possible and the reunification of our country and people as the only path towards a peaceful future for the generations to come. We support and encourage all initiatives seeking to mobilise people towards this end and for that reason we welcome the organization of the march being held under the title of “We march for Solution and Reunification” organized by AKEL on 3rd of October, 2021 in Deryneia. Furthermore, we call on all the forces that support these aims to participate.
Let this be a stepping stone for strengthening the cooperation of all forces of society on both sides of the divide to work together in order to safeguard peace for the reunification of the island within the framework of a Bi-communal, Bi-zonal Federation.
Ortak Açıklama
Kıbrıs Sorunu çözülmeden geçen uzun yılların ardından, şimdi başka bir kritik çıkmazla karşı karşıyayız. BM Genel Kurulu’nun New York’taki 75. oturumunda iki toplum lideri ve de ilgili diğer taraflar Kurul’daki zamanlarını, şimdiye kadar üzerinde anlaşmaya varılan yakınlaşmaların ve ilgili BM kararlarının çerçevesinin dışında teklifler ortaya koyup odak dışı fikir yarıştırmak için kullanırken, Kıbrıs’ın bölünmüşlüğü devam etmektedir. BM Genel Sekreteri, geçen Nisan ayında Cenevre’de, pes etmeyeceğini ve Kıbrıs’ın “…birlikte barış ve refah içinde yaşamayı hak eden” toplumlarını düşünerek, adanın yeniden birleşmesi için çalışmaya devam edeceğini açıklamıştı.
Geniş çaptaki hayalkırıklığına rağmen, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı rumlar, iki bölgeli, iki toplumlu bir Federasyon zemininde yeniden birleşme ve barış iradelerinde eşi görülmemiş bir kararlılık göstermişlerdir. Bu koşullar altında, Sivil Toplum’a önemli bir rol düşmektedir.
Kıbrıs’taki ve yurtdışındaki Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türkler, birlikte kararlılıkla hareket edip, her iki taraftaki mevcut liderliğin yarattığı olumsuz atmosferin üstesinden gelerek, müzakerelerin, üzerinde anlaşmaya varılmış olan “yeniden birleşme” temelinde yeniden başlaması için ivedi ve olumlu somut adımlar talep etmektedirler.
İki devletli bir çözümü teşvik etmek için devam eden çabalara ve aynı zamanda uzun müzakereler sonunda, bugüne kadar ulaşılan yakınlaşmaları baltalama eğiliminde olan sözde yeni fikirlerin öne sürülmesine rağmen, bölünmenin her iki tarafındaki Sivil Toplum, Kıbrıs’ın, ilgili BM kararlarında belirtildiği gibi, siyasi eşitliğe sahip İki Toplumlu, İki Bölgeli bir Federasyon temelinde yeniden birleşmesi için çalışmalarına devam etmektedir.
BM Genel Sekreteri’nin, müzakere sürecini, Crans Montana’daki Kıbrıs Konferansı’nın sonunda varılan yakınlaşmalar ve orada önerilen 6 maddelik çerçeve temelinde yeniden başlatmaya yönelik atacağı adımları desteklemeye devam etmekteyiz.
Müzakere iklimini iyileştirmeye yönelik temel adımlar olarak şunları talep ediyoruz:
1. Tüm tarafların askeri yatırımlara ve silahlanmaya son vererek, Doğu Akdeniz’de hüküm süren değişken durumu körükleme eğiliminde olan tüm eylemlerin derhal ertelenmesi.
2. İki toplumlu uzmanlar ve temsilcilerden oluşan bir teknik komite önerisi de dahil olmak üzere Kapalı Maraş’ı, geçici BM yönetimi altında, 1974 öncesi sakinlerine geri vermek amacıyla planlamak ve geliştirmek için BM Güvenlik Konseyi’nin Maraş kararlarını uygulamak için pratik adımlar atılması.
3. Pandeminin neden olduğu zorluklarla ilgili olarak, Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler arasındaki temasların, kontrol noktalarındaki geçişler ve iki toplumlu işbirliği de dahil olmak üzere, çeşitli düzeylerde kolaylaştırılması.
4. Bizler; örgütler, hareketler, siyasi partiler, sendikalar ve hayatın her alanından Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumlar olarak, gelecek nesiller için barışçıl bir geleceğe giden tek yol olan, ülkemizin yeniden birleşmesi ve Kıbrıs sorununun çözümü amacıyla, örgütlenme ve harekete geçme kararlılığımızı beyan ederiz. Halkı bu yönde harekete geçirmek için uğraş veren tüm girişimleri destekliyor ve bu nedenle AKEL’in 3 Ekim 2021, Pazar günü sabah saat 09.30’da Derinya’da “Çözüm ve Yeniden Birleşme İçin Yürüyoruz” adı altında gerçekleştireceği yürüyüşün düzenlenmesini memnuniyetle karşılıyoruz. Bununla birlikte, ortaya konan bu amaçları destekleyen tüm güçlere, yürüyüşe katılma çağrısında bulunuyoruz.
Bu hareket, adada barışın sağlanması ve iki toplumlu, iki bölgeli bir Federasyon çerçevesinde ülkemizin yeniden birleşmesi için, her iki toplumdaki tüm güçlerin işbirliğini yükseltecek bir basamak taşı olsun.
Κοινή Δήλωση
Μετά από δεκαετίες με άλυτο το κυπριακό πρόβλημα βρισκόμαστε μπροστά σε ένα ακόμη σοβαρό αδιέξοδο. Καθώς συνέρχεται η 75η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, η Κύπρος συνεχίζει να είναι διαιρεμένη με τους ηγέτες των δύο κοινοτήτων και άλλων εμπλεκόμενων μερών στο Κυπριακό να χρησιμοποιούν το χρόνο τους στη Συνέλευση για να κερδίσουν επικοινωνιακούς πόντους, καταθέτοντας προτάσεις εκτός του πλαισίου των συγκλίσεων που έχουν συμφωνηθεί μέχρι σήμερα και των σχετικών ψηφισμάτων του ΟΗΕ. Ο ΓΓ του ΟΗΕ δήλωσε τον περασμένο Απρίλιο στη Γενεύη ότι δεν πρόκειται να τα παρατήσει και ότι θα συνεχίσει να εργάζεται για την επανένωση του νησιού έχοντας κατά νου τον κυπριακό λαό “…που αξίζει να ζήσει σε ειρήνη και ευημερία μαζί”.
Και πράγματι, παρά τη διάχυτη απογοήτευση, οι Τουρκοκύπριοι και οι Ελληνοκύπριοι έχουν επιδείξει μια άνευ προηγουμένου αποφασιστικότητα στη θέλησή τους για επανένωση και ειρήνη σε μια Διζωνική, Δικοινοτική Ομοσπονδία. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Κοινωνία των Πολιτών έχει να διαδραματίσει ένα σημαντικό ρόλο.
Είναι κοινή η απόφαση των Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων, στην Κύπρο, καθώς και στο εξωτερικό, να κινητοποιηθούν και με αποφασιστικότητα να υπερβούν την αρνητική ατμόσφαιρα που έχει δημιουργηθεί από την σημερινή ηγεσία και στις δύο πλευρές για να απαιτήσουν άμεσα και συγκεκριμένα θετικά βήματα για την επανέναρξη ουσιαστικών διαπραγματεύσεων πάνω στη συμφωνημένη βάση για επανένωση.
Παρά τις συνεχιζόμενες προσπάθειες προώθησης μιας λύσης δύο κρατών, αλλά και την προώθηση των λεγόμενων «νέων ιδεών» που τείνουν να υπονομεύσουν τις συγκλίσεις που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα κατά τη διάρκεια της μακράς διαδικασίας των διαπραγματεύσεων, η Κοινωνία των Πολιτών και στις δύο πλευρές παραμένει επικεντρωμένη στο να εργαστεί για την επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας Δικοινοτικής Διζωνικής Ομοσπονδίας με πολιτική ισότητα, όπως καθορίζεται στα σχετικά ψηφίσματα του ΟΗΕ.
Συνεχίζουμε να ενθαρρύνουμε τον Γ.Γ. του ΟΗΕ να κάνει ότι είναι δυνατό για την επανέναρξη της διαπραγματευτικής διαδικασίας με βάση των συγκλίσεων που επιτεύχθηκαν μέχρι το τέλος της Διάσκεψης για την Κύπρο στο Κραν Μοντάνα και το πλαίσιο 6 σημείων που προτάθηκε τότε.
Ως ουσιώδη βήματα για τη βελτίωση του κλίματος των διαπραγματεύσεων ζητούμε:
1. Άμεσο μορατόριουμ σε όλες τις ενέργειες στην Ανατολική Μεσόγειο που τείνουν να επιδεινώσουν την επικρατούσα ασταθή κατάσταση στην περιοχή θέτοντας τέλος στη στρατιωτικοποίηση από όλα τα μέρη.
2. Τη λήψη πρακτικών μέτρων για την εφαρμογή των ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την Αμμόχωστο, συμπεριλαμβανομένης της πρότασης για μια δικοινοτική τεχνική επιτροπή εμπειρογνωμόνων και εκπροσώπων για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των κλειστών περιοχών της Αμμοχώστου με σκοπό την επιστροφή της στους πριν το 1974 κατοίκους της υπό την προσωρινή διοίκηση του ΟΗΕ.
3. Διευκόλυνση των επαφών μεταξύ Ελληνοκυπρίων και Τουρκοκυπρίων σε διάφορα επίπεδα, συμπεριλαμβανομένων της διακίνησης μέσω των οδοφραγμάτων και της δικοινοτικής συνεργασίας σε σχέση με τις προκλήσεις που προκαλεί η πανδημία.
4. Εμείς, οργανώσεις, κινήματα, πολιτικά κόμματα, συνδικαλιστικές οργανώσεις και άνθρωποι από όλα τα στρωματά της ζωής, Τουρκοκύπριοι και Ελληνοκύπριοι, εκφράζουμε την αποφασιστικότητά μας να οργανωθούμε και να κινητοποιηθούμε για στήριξη της λύσης του κυπριακού προβλήματος το συντομότερο δυνατό και την επανένωση της χώρας και του λαού μας ως ο μόνος δρόμος προς ένα ειρηνικό μέλλον για τις επερχόμενες γενιές. Υποστηρίζουμε και ενθαρρύνουμε όλες τις πρωτοβουλίες που επιδιώκουν την κινητοποίηση του λαού προς αυτή την κατεύθυνση και για το λόγο αυτό χαιρετίζουμε τη διοργάνωση της πορείας που πραγματοποιείται υπό τον τίτλο “Πορευόμαστε για τη Λύση και την Επανένωση” που διοργανώνει το ΑΚΕΛ στις 3 Οκτωβρίου 2021 στη Δερύνεια. Επιπλέον, καλούμε όλες τις δυνάμεις που υποστηρίζουν αυτούς τους στόχους να συμμετάσχουν.
Ας αποτελέσει εφαλτήριο για την ενδυνάμωση της συνεργασίας όλων των δυνάμεων της κοινωνίας και στις δύο πλευρές του διαχωρισμού για να εργαστούν από κοινού με στόχο τη διασφάλιση της ειρήνης για την επανένωση του νησιού στα πλαίσια μιας Δικοινοτικής, Διζωνικής Ομοσπονδίας.
Supporting organisations:
 1. Anatropi
 2.  Actor’s branch-SIDIKEK PEO
 3. AKEL – Progressive Party of the Working People
 4. Association of Cypriot Refugees in Greece – Cyprus ‘74 – EKPE
 5. Association of Historical Dialogue and Research
 6. Association of Turkish Cypriot Artists and Authors
 7. Athletic-Cultural Youth Association ” Peace and Friendship”
 8. Australian Peace Initiative for Cyprus (Bi-Communal)
 9. Bağımsızlık Yolu
 10. BARAKA Cultural Group
 11. Barış ve Demokrasi İnisiyatifi
 12. Bi-communal Centre “Famagusta Avenue Garage”
 13. Bi-communal Choir For Peace in Cyprus
 14. Bi-communal Initiative of Relatives of Missing Persons and Victims of 1963-74 events – Together We Can!
 15. Bicommunal Kyrenia Initiative
 16. Cooperative Workers Trade Union – KOOP-SEN
 17. CTP – REPUBLICAN TURKISH PARTY
 18. CTP Youth
 19. Cultural Movement
 20. Customs Workers Trade Union – GÜÇ-SEN
 21. Cypriot Science Education Health and Solidarity Association – KIBES
 22. Cypriotism Movement
 23. Cypriots’ Voice
 24. Cyprus Academic Dialogue
 25. Cyprus Association of Social Psychology
 26. Cyprus Peace Council
 27. Cyprus Pir Sultan Abdal Cultural Association
 28. Cyprus Publisher’s Association – KYa B
 29. Cyprus Reunification Movement
 30. Cyprus Song Association – KIBHAD
 31. Cyprus Sustainability Institute
 32. Cyprus Turkish Building Contractor’s Association
 33. Cyprus Turkish Physicians Trade Union – TIP-İŞ
 34. Cyprus Turkish Secondary Teachers Trade Union – KTOEÖS
 35. Cyprus Turkish Teachers Trade Union – KTÖS
 36. Cyprus Writer’s Union
 37. Cyprus Youth Platform – KGP
 38. Dayanışma – Solidarity
 39. Eastern mediterranean University Union of Academic Staff- DAU-SEN
 40. EDON
 41. EL-SEN
 42. EMU Unity and Solidarity Trade Union – DAÜ-BİR-SEN
 43. Enfield Cypriots Association (Bi-communal)
 44. Enorasis sociocultural club
 45. Epilogi Limassol cultural movement
 46. Famagusta for Cyprus
 47. Famagusta for Cyprus Youth
 48. Famagusta Initiative
 49. Famagusta Our Town
 50. Feminist ATÖLYE
 51. Friends of Cyprus
 52. GAT -Gender Advisory Team
 53. German-Cypriot Forum
 54. Girne Düşünce Derneği
 55. Hade!
 56. Hands across the Divide
 57. HASDER
 58. HAZINE-SEN
 59. Home for Cooperation
 60. IKME Sociopolitical Studies Institute
 61. INVEST IN EDUCATION
 62. İskele Citizens Initiative
 63. KIBRIS TEK YURT HEP BiRLiKTE- ΚΥΠΡΟΣ ΜΙΑ ΠΑΤΡΙΔΑ ΟΛOΙ ΜΑΖΙ
 64. Kıbrıs Türk Diş Tabipleri Odası- Cyprus Turkish Dental Chamber
 65. Kıbrıs Türk Tabipleri Birliği -Cyprus Turkish Medical Association
 66. Kıbrıs Türk Tabipleri Odası- Cyprus Turkish Medical Chamber
 67. KISA – Action for Equality, Support, Antiracism
 68. KLIIR
 69. Kontea Heritage Foundation
 70. Larnaca for Solution – Reunification Movement
 71. Left Wing
 72. Limassol Civil İnitiative ‘Solution-Reunification-Peace”
 73. MAGEM
 74. Movement for a Federal Cyprus
 75. Municipal Workers Trade Union – BES
 76. New Cyprus Association
 77. New Cyprus Party YKP
 78. New Internationalist Left
 79. NGO Support Centre
 80. OPEK – Association for Social Reform
 81. Pancyprian Federation of Trade Unions PEO
 82. Peace & Solidarity Initiative with Cyprus (P.E.A.K), Athens
 83. Peace Association
 84. PEACE DECISION – ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΙΡΗΝΗΣ
 85. People’s Peace Platform for Unıted Cyprus (London)
 86. POGO
 87. Post Research Institute
 88. Proodeftiki Primary School Teachers movement
 89. Proodeftiki Secondary School Teachers movement
 90. Proodeftiki Student Association
 91. Proodeftiki Technical Schools
 92. PSEM – Παγκύπρια Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών – School Student Coordinating committee
 93. Publishers Trade Union – BASIN-SEN
 94. Revolutionary Workers Union Federation Dev- İŞ
 95. Socialist İnitiative
 96. Socialist Party of Cyprus
 97. Sol Hareket
 98. State Workers Trade Union- ÇAĞ-SEN
 99. Stop the War Coalition
 100. Symfiliosi / Uzlaşma / Reconciliation
 101. TDP – SOCIAL DEMOCRATIC PARTY
 102. TDP Youth
 103. The Management Centre of the Mediterranean
 104. Third Community Forum
 105. TKP
 106. Turkish Cypriot Association for Democracy (London) –  (KTDD)
 107. Turkish Cypriot Civil Servants Trade Union – KTAMS
 108. TÜRK-SEN
 109. Unite Cyprus Now!
 110. United Cyprus Party BKP
 111. United Cyprus Platform of Overseas Cypriots
 112. United Democrats Youth organization
 113. United Turkish Cypriot and Greek Cypriot Teachers Platform
 114. We want Federation Left Movement – Αριστερή Κίνηση Θέλουμε Ομοσπονδία
 115. Workers Democracy – Εργατική Δημοκρατία